Obec Poříčí u Litomyšle

Úřední deska| Usnesení ZO| Kalendář akcí| Základní informace
Kontakt

Obec
POŘÍČÍ
u Litomyšle

 

570 01 Poříčí
tel.: 461 638 231

starosta: Bartoš František
mobil: +420 731 183 315
starosta@obecporici.cz

Historie

Tato stať je svým pojetím odlišná od předchozích a zachycuje jakýsi vertikální průřez sedmi staletími.Nejprve si všimneme administrativního začlenění našich vsí.

Po svém vzniku byly naše sídelní jednotky vzájemně nezávislé a nesly označení "ves". Územně byly začleněny do župy vysokomýtské, což se tehdy překrývalo s členěním církevním, tj. s děkanátem vysokomýtským, jak bylo také uvedeno ve stati o začátcích našeho historického vývoje. Podle dokumentů z poloviny 14. století patřily Poříčí a Zrnětín litomyšlskému biskupovi. Avšak koncem 14. století už Poříčí a Zrnětín náleží kapitule.

S příchodem husitů se Poříčí se Zrnětínem stávají součástí litomyšlského zámeckého panství, které drželi do poloviny 16. století Kostkové z Postupic, poté do poloviny 17. století Pernštejnové. Dalším držitelem panství byl štýrský rod Trautmannsdorfů a od roku 1753 do roku 1848 Valdštejnové.Mladočov je před rokem 1582 v držení pánů z Dubé, od tohoto roku pak součástí-panství města Litomyšle.

Do poslední čtvrtiny 16. století se naše vsi uvádějí stále ještě odděleně, avšak v jeho závěru se již "pro zjednodušení správy" Poříčí a Zrnětín zahrnují dohromady (např. v urbářích) a podobně Mladočov s Desnou. V berní rule z roku 1654 se již tedy objevuje společný titul "Ves Poříčí a Zrnětín" a obdobně "Desná a Mladočov - ves", všechny jako součást Chrudimského kraje. Poříčí a Zrnětín jsou součástí zámeckého panství Litomyšl, Mladočov panství města Litomyšl.

V době patrimoniální 1751-1849 patří Poříčí spolu se Zrnětínem pod litomyšlský zámecký (vrchnostenský) úřad, Mladočov jako osada Desné pod litomyšlský městský (municipální) úřad, oba náležející do Chrudimského kraje.

V josefském katastru 1789 figuruje Poříčí jako obec a Zrnětín jako jeho přivtělená část. Podobně tomu je u Mladočova ve vztahu k obci Desná.

V letech 1850 až 1960 je Poříčí obcí v okrese Litomyšl a Zrnětín osadou obce Poříčí. Mladočov je v roce 1850 zaznamenán jako samostatná obec, avšak už od roku 1851 do roku 1880 jako osada Desné v okrese Litomyšl. Od roku 1881 je už Mladočov samostatnou obcí v okrese Litomyšl, a to až do roku 1960.

Od 1. července 1960 je v souvislosti s novým územním členěním tehdejší ČSSR obec Poříčí u Litomyšle s osadou Zrnětín a také obec Mladočov součástí okresu Svitavy.
Dne 1. července 1964 se obec Mladočov začlenila do obce Poříčí u Litomyšle jako její osada. Tento stav trvá do 31. března 1976.
Dnem 1. dubna 1976 Poříčí u Litomyšle přestává být samostatnou obcí a stává se součástí obce Dolní Újezd. Tím se Poříčí u Litomyšle, Zrnětín a Mladočov stávají částmi obce Dolní Újezd v okrese Svitavy. Tento stav končí 31. srpnem 1990, kdy se obnovuje stav před 1. dubnem 1976. Poříčí u Litomyšle je od 1. září 1990 obcí v okrese Svitavy, jejími částmi a současně základními sídelními jednotkami je Mladočov, Poříčí u Litomyšle a Zrnětín.

V průběhu 19. století si jednotlivé obce a poté i osady opatřují své pečetě a razítka znaky či ~ symboly, vyjadřujícími typické předměty, činnosti či jiné charakteristiky sídla.

Pečeť Vavřince Toulovce z roku 1409 Líc a rub pražského groše nalezeného v Zrnětíně Vavřinec Toulovec Reprodukce litografie Josefa Jelínka z 19. století

Významná data z dějin obce Poříčí u Litomyšle:


 • V 1. polovině 13. století již patrně existoval kostel sv. Bartoloměje v Mladočově, který nese stopy románského slohu, spolu se strážním hrádkem, zemanským sídlem či tvrzí.

 • Koncem 13. nebo počátkem 14. století vznikají obce Poříčí a Zrnětín, osídlení z počátku 14. st. lze doložit nálezem pražských grošů Václava II. nalezených v Zrnětíně.

 • Ze 16.10. 1347 pochází listina vratislavského biskupa Předslava (Břetislava), v níž se nachází první písemná zmínka o Zrnětínu. Podle ní patří Zrnětín mezi statky litomyšlského biskupa.

 • První písemná zmínka o Mladočově se nachází v listině ze 3.12. 1349. V ní žádá pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic papeže Klementa VI. O přidělení části duchovenstva, kostelů, klášterů a farností pražské a olomoucké diecéze biskupu litomyšlskému.

 • Poříčí se poprvé objevuje v listině litomyšlského biskupa Jana pocházející z 11.2. 1361, v níž zakotvuje směnu důchodů mezi litomyšlským biskupem a kapitulou.

 • V roce 1425 se Mladočova zmocnili husité a obsadili faru knězem podobojí.

 • Roku 1680 se stal bývalý poříčský rychtář Matěj Abrahám ve svých 62 letech jedním z hlavních vůdců selského povstání proti zámecké vrchnosti. Za tento přečin byl spolu s dalšími třemi muži popraven.

 • V roce 1785 bylo rozhodnuto o vzniku mladočovské lokálie náležející k faře v Dolním Újezdě. 1787 byla postavena mladočovská fara a 1806 pak vznikla samostatná farnost Mladočov.

 • Mezi lety 1787 – 1793 byla v Mladočově postavena dřevěná škola, která byla roku 1835 nahrazena zděnou budovou.

 • Na základě prozatímního obecního zákona z roku 1849, který doporučoval slučování obcí došlo ke spojení Poříčí, Zrnětína a Kamenných Sedlišť. Mladočov se spojil s Desnou.

 • Roku 1881 se Mladočov od Desné odpojil a existoval samostatně až do roku 1964, kdy se stal součástí obce Poříčí.

 • Roku 1976 se Poříčí stalo součástí střediskové obce Dolní Újezd, aby po bezmála čtvrtstoletí nesamostatnosti získalo ztracenou suverenitu a stalo se tak od roku 1990 opět samostatnou obcí.

 • V roce 1996 obec obdržela a nechala slavnostně posvětit svůj prapor, na němž se nachází bílý kůň v modrém poli.

Aktuality z obce

18. července 2019

POŠKOZENÍ MISIJNÍHO...

27. května 2019

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Ve dnech 24. - 25. 5. 2019 proběhly volby do...

4. dubna 2019

Rozpis stomatologických lékařů pro náš region o víkendech a...

20. března 2019

Obec připravuje realizaci projektu Zvýšení bezpečnosti na...

11. února 2019

ČESKÁ POŠTA, s. p. oznamuje, že na společném jednání...
Zpravodaj obce Poříčí
(přidáno 4. července 2019)
(přidáno 5. dubna 2019)
(přidáno 9. ledna 2019)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI