Obec Poříčí u Litomyšle

Úřední deska| Usnesení ZO| Kalendář akcí| Základní informace
Kontakt

Obec
POŘÍČÍ
u Litomyšle

 

570 01 Poříčí
tel.: 461 638 231

starosta: Bartoš František
mobil: +420 731 183 315
starosta@obecporici.cz

Kanalizace

Zastupitelstvo Obce Poříčí u Litomyšle schválilo na svém zasedání dne 20.6.2012 "Provozní řád pro odvedení odpadních vod do splaškové kanalizace".

 

PROVOZNÍ ŘÁD

Obce Poříčí u Litomyšle

pro odvedení odpadních vod do splaškové kanalizace

 

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274 / 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“) zastupitelstvo Obce Poříčí u Litomyšle schvaluje vydání „Provozního řádu kanalizace obce Poříčí u Litomyšle“ pro odvedení odpadních vod do kanalizace.

§ 1

Úvodní ustanovení

 1. Tento řád upravuje vztahy pro odvedení odpadních vod do obecní kanalizace, sloužící veřejné potřebě (dále jen kanalizace). Je nedílnou součástí kanalizačního řádu, stanovujícího podmínky pro čištění odpadních vod.
 2. Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvedení odpadních vod a kanalizační objekty (ČOV a ČS 1).
 3. Provozování kanalizace je souhrn činností k zajištění odvedení odpadních vod.
 4. Provozovatelem kanalizace je obec (dále jen provozovatel).
 5. Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby, kde dochází k produkci odpadních vod a jejich odvedení do kanalizace (dále jen odběratel).

§ 2

Přípojky

 1. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí z místa produkce odpadních vod na daném pozemku nebo stavbě k zaústění do kanalizační stoky.
 2. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není – li dohodnuto jinak.

§ 3

Práva a povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel je povinen udržovat kanalizaci v dobrém stavebním i technickém stavu, zajistit její plynulé a bezpečné provozování.
 2. Provozovatel je povinen umožnit odběrateli připojení na kanalizaci, pokud se připojený pozemek nebo stavba nachází na území obce s kanalizační sítí a dovolují-li to technické možnosti.
 3. Provozovatel je povinen uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu o odvedení odpadních vod do kanalizace. Při uzavírání této smlouvy se mohou obě strany dohodnout, že odběratelem je třetí osoba (nájemník apod.).
 4. Provozovatel má právo na úplatu za odvedení odpadních vod do kanalizační stoky (dále jen stočné), stanovenou ceníkem a zakotvenou ve smlouvě zmiňované v bodu 3. Právo na stočné vzniká vtokem odpadní vody do kanalizační stoky. Stočné je cena za odvedení odpadní vody a službu spojenou s jejím čištěním.
 5. V případě poruchy nebo havárie, provádění oprav, udržovacích a revizních prací je provozovatel oprávněn přerušit nebo omezit odvedení odpadních vod nebo jejich čištění. Na nezbytně nutnou dobu může nařídit odběratelům omezení produkce odpadních vod nebo jejich čištění. Na nezbytně nutnou dobu může nařídit odběratelům omezení produkce odpadních vod, resp. omezení či zastavení jejich vypouštění do kanalizace, se zveřejněním na úřední desce obecního úřadu nebo webových stránek obce.
 6. Provozovatel postupuje při likvidaci poruch, havárií a mimořádných událostí podle příslušných provozních předpisů platných pro tento účel.

§ 4

Práva a povinnosti odběratele

 1. Odběratel je povinen udržovat kanalizační přípojku v provozuschopném stavu.
 2. Odběratel je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.
 3. Odběratel je povinen umožnit provozovateli volný přístup ke kanalizační přípojce.
 4. Odběratel není oprávněn k vypouštění odpadních vod do kanalizace:
 • bez uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod do kanalizace,
 • v rozporu s kanalizačním řádem.
 1. Odběratel je povinen nahradit vyčíslené ztráty vzniklé neoprávněným vypouštěním odpadních vod uvedeným v bodu 4.
 2. Pokud se obývaná stavba nachází na území obce s kanalizační sítí, dovolují – li to technické možnosti, je vlastník povinen napojit se na kanalizační síť a stát se          odběratelem. V opačném případě musí doložit úpravu a likvidaci produkovaných odpadních vod pro stavbu bez napojení na kanalizaci (vybudování a provozování septiku nebo žumpy podle stavebního zákona, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu), včetně doložení dokladů o pravidelném odvozu fekálií. Je zakázán trativod s odvodem splašků do povrchových vod nebo do země s nebezpečím průsaku do podzemních vod.
 3. Z pravidelných rozborů čištěné vody má odběratel právo být informován o dodržování povolených látek do recipientu (potok Desinka), zveřejňováním výsledků na úřední desce obecního úřadu a desce webových stránek obce.

§ 5

Odvedení, měření a cena za odvedení odpadní vody

 1. Povinnost provozovatele k odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby odběratele je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace.
 2. Vzhledem k tomu, že množství odpadních vod odvedených do kanalizace není v kanalizační přípojce měřeno, stanoví se toto množství v souladu s ust. §19 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích. Vychází se z předpokladu, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství odpadní vody, které podle zjištěného stavu na vodoměru z vodovodu odebral a vypustil do kanalizace. Takto zjištěné množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování (fakturaci) stočného. Pokud odběratel využívá vlastní zdroj a je napojen na kanalizaci, platí stočné podle státní normy určující spotřebu vody v m3 na fyzickou osobu a kalendářní rok.
 3. Stočné je stanoveno v jednosložkové formě, která je součinem ceny podle cenového předpisu (zákon č. 526/1900 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů), určeného ceníkem a množstvím odváděné odpadní vody.

§ 6

Míra znečištění odpadních vod

 1. Odběratel může do kanalizace vypouštět odpadní vody v míře znečištění stanoveném kanalizačním řádem. Jde výhradně o vypuštění odpadních vod z domácnosti rodinného domu nebo rekreační stavby: z kuchyně, koupelny, z mytí a praní v domácnosti.
 2. Vzhledem k tomu, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není odběratelům dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septik ani přes žumpy. Do kanalizace je zakázáno:
 • vypouštět fekálie ze septiku nebo žumpy, močůvku a silážní šťávy,
 • splachovat smetky ze dvorů, ulic, písek, bahno, hlínu a podobný materiál,
 • vylévat výplachy z míchačky a nádob po stavebních a obkladových pracích (od písku, vápna, malty, cementu, obkladových lepidel apod.),
 • vylévat znečištěnou vodu po umytí aut, včetně odpadových tekutin (brzdová kapalina, kyselina z baterií, vyjetý motorový a převodový olej, benzín, nafta apod.).
 • svádět dešťovou vodu ze střech a dvorů.
 1. Do kanalizace odběratelům není dále povoleno vylévat tyto látky:
 • průmyslová hnojiva a jejich tekuté složky,
 • kyseliny a žíraviny,
 • barvy a ředidla,
 • tuky a mastné látky,
 • čisticí prostředky a rozpouštědla,
 • lepidla a pojivé látky,
 • oleje a olejové kaly,
 • ropu a ropné produkty,
 • dehty a látky na bázi dehtu,
 • soli a solné sloučeniny,
 • těžké kovy,
 • jiné látky ohrožující kanalizační stoku, čistírnu odpadních vod, obsluhu kanalizace, obyvatele obce a okolní přírodu.

§ 7

Závěrečná ustanovení

 1. V případech neuvedených tímto řádem se právní vztah provozovatele a odběratele řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozní řád pro odvedení odpadních vod do kanalizace je závazný pro provozovatele (obec) i odběratele (vlastníky pozemků a staveb v obci připojených na kanalizaci). Nabývá účinnosti dnem schválení.

 

Provozní řád pro odvedení odpadních vod do kanalizace, schválilo zastupitelstvo Obce Poříčí u Litomyšle na zasedání  dne 20. 6. 2012.

 

 

Aktuality z obce

3. října 2019

Pozvání na...

9. září 2019

Informace o vyhlášení 5. výzvy na kotlíkové dotace v...

2. září 2019

...

18. července 2019

POŠKOZENÍ MISIJNÍHO...

27. května 2019

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Ve dnech 24. - 25. 5. 2019 proběhly volby do...
Zpravodaj obce Poříčí
(přidáno 4. července 2019)
(přidáno 5. dubna 2019)
(přidáno 9. ledna 2019)
Mikroregiony a obce
Redakční systém MaRS 2.2 ▪ 2012 © regrafika ▪ Studio DAMI