Aktuálně

16. 9. 2021 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6. 10. 2021

2. 9. 2021 - DOVOLENÁ MUDr. Kopecká

MUDr. Kopecká oznamuje, že ve čtvrtek 9. 9.2021 NEORDINUJE .
Akutní stavy ošetří MUDr. Marcel Mareš po telefonické domluvě na Sebranicích / v Lubné/ v době 7,30 – 11 hodin.
Telefon 603 701 208

1. 9. 2021 - Provoz sklípku i v září!

Sklípek u potoka oznamuje, že je v provozu ještě v září s touto otevírací dobou:
Pátek: 17.00 – 20.00
Sobota: 17.00 – 20.00
Neděle: 16.00 – 19.00
Připravujeme i prodej burčáku, o kterém Vás budeme informovat.

20. 7. 2021 - PODĚKOVÁNÍ A VÝZVA

Asi jste všichni zaznamenali tornádo na jihu Moravy a události, které následovaly. Současně jste měli možnost zaznamenat i aktivitu našich hasičů, kteří do postižené oblasti již 2x vyjeli s pomocí materiální a pomocí při obnově poničených nemovitostí. Já jim touto cestou upřímně děkuji za jejich odhodlání a chuť pomáhat druhým, když je postihne výše uváděné neštěstí. Jako starosta obce si cením jejich pomoci o to více, že se jedná o vesměs nastupující generaci, což je jistě dobrá zpráva pro budoucnost naší obce. Zvláštní poděkování však směřuje k Michalovi Daněčkovi, který byl hlavním tahounem a „hnacím motorem“ při organizování pomoci a je potěšitelné, že se poté přidali i další. Poděkování patří také zastupitelům obce, kteří operativně uvolnili 30 000,- Kč, za které byl nakoupen materiál, který nejvíce chyběl při opravách poškozených domů.

Tímto se dostávám k výzvě uvedené v nadpise. Hasiči plánují ještě jednou vyjet na jih Moravy a opět pomáhat. Pokud byste kdokoli chtěl podpořit jejich aktivitu a pomoci postiženým rodinám (např. zakoupením stavebního materiálu atd.) obraťte se prosím na Michala Daněčka (tel. 725 603 025), který Vám poradí jak a čím nejúčelněji pomoci. Každému, kdo takto učiní, předem děkuji, nikdy nevíme, kdy budeme potřebovat pomoc druhých.

František Bartoš, starosta obce

2. 7. 2021 - OTEVÍRÁME SKLÍPEK U POTOKA

1. 7. 2021 - POMOC MORAVĚ

Členové SDH Poříčí u Litomyšle a Budislav vyrazili dnes ráno s materiální pomocí do obcí postižených tornádem na Jižní Moravě. Za příkladnou aktivitu a nezištnou pomoc všem zúčastněným moc děkujeme!

25. 5. 2021 - DĚTSKÝ DEN, " O ZLATOU KOSU", LETNÍ KINO

30. 3. 2021 - P-PINK

22. 3. 2021 - Minuta ticha za oběti pandemie

Dnes 22. března uplyne přesně jeden rok od prvního prokázaného úmrtí nemocného koronavirem na území České republiky. Obec Poříčí u Litomyšle se tak dnes připojí k iniciativě Minuta ticha za oběti pandemie vyvěšením černé vlajky před budovou Obecního úřadu v Poříčí u Litomyšle. 

3. 3. 2021 - Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021

Informace Českého statistického úřadu ke sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021

4. 3. 2021 - Evidenční systém sběrných nádob na komunální odpad

Poslanecká sněmovna v prosinci 2020 schválila zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od 1.1.2021 a všichni jsou povinni se tímto řídit.

Implementace této novely má mimo jiné zásadní dopad na způsob nakládání s odpady a s tím i zvýšené finanční náklady. Zejména je nutné sledovat, a co nejpřesněji vykazovat produkci komunálních odpadů z jednotlivých obcí, jelikož produkce komunálních odpadů přímo ovlivňuje finanční dopad na obec.   

Z důvodu shora zmiňovaných dopadů novely zákona o odpadech se zástupci obcí, jež jsou obsluhovány Technickými službami Hlinsko, s.r.o., dohodli na dalším společném postupu, kterým je zavedení komplexního řešení svozu odpadů, tzv. chytrý systém svozu odpadů. Jedná se o zavedení evidenčního systému odpadových nádob (popelnic) v jednotlivých obcích.

V průběhu první poloviny roku 2021 by měly být všechny nádoby na odpad očipovány a následně pasportizovány. Aby byla možná pasportizace očipovaných nádob, je nutné, aby každá nádoba byla opatřena číslem popisným. Tímto opatřením, které je prvním krokem v plnění podmínek zákona o odpadech, bude zpřesněno produkované množství komunálních odpadů z jednotlivých obcí a tím i odpovídající finanční náklad spojený s likvidací odpadů v dané obci.

Prvním krokem, co je nutné učinit, je, aby si každý vlastník označil číslem popisným nádobu na komunální odpad (popelnici), která bude následně obsluhována.

Po tomto bude následovat očipování nádob, což bude zajištěno ze strany obce. O termínu čipování budou občané v dostatečném časovém předstihu informováni. Po tomto bude provedena pasportizace nádob – přiřazení čipu k číslu popisnému, což už budou provádět Technické služby Hlinsko, s.r.o. v rámci svozu odpadů, o čemž budou rovněž občané informováni, aby ponechali nádoby na stanovišti delší dobu a mohlo tak dojít k pasportizaci všech nádob. Evidence sběrných nádob je vyvolána dopady zákona o odpadech, který nabyl účinnosti 1. 1. 2021.

Petr Stejskal, jednatel TS Hlinsko v. r.

S ohledem na výše uvedené Vás vyzývám, abyste do 31. 3. 2021 označili svým číslem popisným všechny popelnice, které hodláte v průběhu následujících let používat, tak aby čísla byla zřetelně čitelná. Pokud máte popelnice již v horším technickém stavu, tak Vás prosím o jejich výměnu před čipováním a následnou pasportizací. Současně Vám oznamuji, že pytle na odpad s logem svozové firmy bude obec prodávat jen ve zvlášť odůvodněných případech, a to z důvodu již citovaného nového zákona. Pokud Vám bude v této věci cokoli nejasného, obraťte se prosím na starostu obce (tel. 731 183 315).

Děkuji za pochopení.                                                                                                                  

František Bartoš, starosta obce

11. 1. 2021 - Veřejná sbírka

Obec Skotnice v Moravskoslezském kraji, se kterou naší obec pojí pravidelné setkávání v rámci společných dětských dnů, požádala o zveřejnění informace o sbírce, kterou vyhlásila pro jejich těžce nemocného občánka.
 
Informace o tom, jak přispět do sbírky a příběh malého Šimonka přikládáme níže.
 

8. 1. 2021 - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Do 24. ledna 2021 se uskuteční Tříkrálová sbírka. Kvůli opatřením týkajících se koronaviru neproběhne tradičním způsobem. Ale kdo by chtěl přispět na letošní Tříkrálovou sbírku, jejímž záměrem je koupě nového vozidla pro pečovatelskou službu, bude mít možnost přispět do kasiček umístěných v obchodě s potravinami a na obecním úřadě v Poříčí. Zde budou také k rozebrání balíčky s tříkrálovými kalendáři, cukříky a křídami k nadepsání požehnání Vašich domovů.

Velice děkuje a klidné dny přeje Farní charita Dolní Újezd.

Zvyšování bezpečnosti na místní komunikaci v lokalitě „Alej“, Poříčí u Litomyšle

Cílem projektu je vybudování nového chodníku, jehož prostřednictvím chce obec Poříčí u Litomyšle zkvalitnit podmínky pěšího provozu, a tím navýšit bezpečnost dopravy v lokalitě "Alej" v obci Poříčí u Litomyšle. Výstavbou chodníku a jeho napojením na stávající infrastrukturu chce obec vytvořit ucelený a bezpečný systém pěších tras v obci, a tím navýšit bezpečnost a zároveň i komfort chodců při jejich využívání. Předmětný chodník bude vystaven s požadavkem na bezbariérové užívání a v místech zástavby bude chodník napojen na sjezdy či nájezdy k pozemkům.

 

Realizací projektu tak dojde ke zlepšení mobility osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Realizací projektu chce obec odstranit veškerá stávající nebezpečná kolizní místa v předmětné lokalitě a vybudovat bezpečný chodník s kvalitním povrchem, čímž zároveň výrazně stoupne atraktivita předmětné pěší trasy. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

16. 10. 2020 - DŮM s č. p. 150 aneb SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE

V pátek 25. 9. 2020 se v Poříčí konala významná historická událost v životě naší obce. Do provozu a užívání byla slavnostně uvedena nová budova hasičské zbrojnice, která nese symbolické číslo popisné 150. I přes ne zcela příznivou covidovou situaci v naší společnosti a špatné počasí, přijalo pozvání relativně velké množství hostů, zástupců okolních sborů dobrovolných hasičů, včetně těch našich. Celý pátek výrazně pršelo, avšak s blížící se 14. hodinou, kdy byla tato významná událost slavnostně zahájena, déšť jakoby zázrakem ustal. Do jisté míry lze toto spojovat i se sv. Floriánem, patronem hasičů, jehož soška je umístěna ve štítě nové požární zbrojnice a já doufám, že naši obec a občany zde žijící bude do budoucna ochraňovat před vším zlým a nebezpečným.

Po úvodním proslovu starosty obce, radní Pardubického kraje Hany Štěpánové, starosty Krajského sdružení dobrovolných hasičů Josefa Bidmona, jednatele zhotovitelské firmy Stavební sdružení Boštík, s. r. o. Petra Faltyse a starosty našeho sboru dobrovolných hasičů Josefa Boštíka mohlo dojít na stříhání pásky a tím i k oficiálnímu uvedení této nové budovy do života (naposledy se nová veřejná budova otevírala v r. 1949). Tímto však slavností chvíle nekončily. Po střižení pásky se zvedla zadní vrata garáže, do které přijelo nové hasičské auto značky Ford, které bylo tímto okamžikem předáno do užívání místním hasičům. Následně byl předán starostovi a veliteli místního SDH dar od zastupitelstva, kterým byla repasovaná džberovka (ruční stříkačka). Byla předána jako odkaz generací, které v r. 1888 zakládali sbor hasičů v naší obci. Bylo to v daleko těžší době, než je dnešní, také „neměli“ peníze, ale měli nadšení, euforii, víru v dobrou věc, touhu něco udělat, něco dokázat, a to jsou hodnoty, na kterých bychom dnes měli stavět všichni, včetně hasičů, kterým byla nová hasičská zbrojnice a automobil předány do správy a užívání. Měli bychom se chovat tak, aby i po nás zůstaly odkazy, na kterých budou stavět generace, které přijdou v následujících letech. Toto byla pomyslná tečka za oficiálním programem této velice významné události v životě naší malé obce.

Po prohlídce se všichni zúčastnění přesunuli do našeho kulturního domu, kde pro ně připravil tým okolo Luboše Bartoše, Aničky Faltysové a děvčat z kulturní komise slavnostní a velmi chutný raut, který sklidil všeobecnou pochvalu. Pro mě jako pro starostu bylo milým překvapením, jak se do obsluhy přítomných zapojila „nastupující“ generace našich mladých hasičů. Doufám, že ve svých aktivitách budou pokračovat, jelikož podmínky pro další činnost mají nyní nadstandartní.

Závěrem chci poděkovat každému, kdo se zapojil do příprav této slavnostní akce. Děkuji zastupitelstvu obce za schválení a financování tohoto projektu, stejně tak Ministerstvu vnitra a Pardubickému kraji za finanční podpory. Zapomenout nemohu na místostarostu Radima Bártu, který celou stavbu projektoval a firmě Stavební sdružení Boštík, s. r. o. za precizně odvedené provedení této stavby.

Ze srdce děkuji.

František Bartoš, starosta

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

12. 10. 2020 - ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

V souvislosti s nařízenými vládními opatřeními se od 12. 10. 2020 mění úřední hodiny takto:

Pondělí - 8:00 - 11:00 hod

Středa - 16:00 - 19:00 hod

3. 10. 2020 - VOLBY

Přinášíme Vám výsledky voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje v naší obci (zdroj novinky.cz):

Výsledky si můžete rovněž prohlédnout na webových stránkách volby.cz, odkaz zde.

VÝSLEDKY ZA CELÝ PARDUBICKÝ KRAJ SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE.

30. 9. 2020 - UPOZORNĚNÍ

Od 1. 10. 2020 bude silnice č. II/359 v Poříčí průjezdná jedním jízdním pruhem a provoz bude řízen semaforem. Vjezd bude povolen osobní a autobusové dopravě, která se tímto vrací do podoby před uzavírkou.

29. 8. 2020 - POŘÍČSKÉ SKOTAČENÍ II.

  

V sobotu 29. srpna 2020 se děti i dospělí rozloučili s letními prázdninami veselým soutěžením. Pro 7 odvážných týmů (Děti okupace 1968, Šmejdolež, McQueen team, Sourozenci, A je to, LaFamilia, Splašená vemena) bylo na prostranství u kulturního domu nachystáno 5 skotačivých soutěžních disciplín. Hned první z nich, nazvaná Balónková, prověřila schopnost soutěžících správně nafouknout i bouchnout balónky. K vidění byly odhodlané, často až zoufalé pokusy o bouchnutí balónku břichem, bez pomoci rukou, za velkého fandění diváků. Také druhá disciplína – Převoznická – připravila pro samotné soutěžící i fanoušky mnoho vtipných a napínavých momentů. Úkolem týmů bylo převézt v neckách přes vodu kostičky a poskládat z nich správný obrázek. Nejednou skončily kostičky i převozníci ve vodě J Třetí soutěž byla vědomostní a prověřila důvtip i znalosti soutěžících o historii naší obce. Ve čtvrté disciplíně, takzvané Potápěčské, se soutěžící společnými silami oblékali do potápěčské výbavy. Po zdolání překážkové dráhy se vrhali do bazénu a lovili plechovky piva s písmenky své barvy, ze kterých sestavili správné slovo. Závěrečná disciplína – Žrací – potěšila milovníky máku a olomouckých tvarůžků. Týmy měly za úkol sníst mísu plnou šišek s mákem, dlouhými brčky vypít 4 půllitry s různými nápoji, jednoho malého zeleného panáka a jako dezert sníst tvarůžky vylepšené kopečkem šlehačky. Mnoha divákům se při té podívané sbíhaly sliny a běželi soutěžícím na pomoc J Nejlépe si v soutěžích vedl McQueen Team, který si s velkým náskokem před ostatními vybojoval 1. místo. Na druhém místě skončil tým A je to a na třetím místě Šmejdolež. Všichni soutěžící si však zasloužili potlesk za fair play a za výbornou atmosféru, která nám zpříjemnila konec letních prázdnin.

Monika Flídrová

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

29. 8. 2020 - SUPERHRDINSKÉ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Jelikož pro většinu dětí byly letošní prázdniny nezapomenutelně dlouhé, tak jsme se jako každý rok i letos sešli, abychom se s prázdninami pořádně rozloučili. Letošní stezka nesla název ,,superhrdinská‘‘ a jak je již tradicí, poslali jsme děti na část místní naučné stezky, kde plnily 10 úkolů, za které, když zdárně zvládly, byly řádně odměněny. Celá stezka byla plná hrdinů, kteří když bylo potřeba, tak dětem s plněním úkolů pomohli.

I když není vůbec důležité vyhrát, ale zúčastnit se, musím zde vyzdvihnout ty nejlepší z nejlepších a tím jim ještě jednou pogratulovat. Za mladší kategorii se na 3. místě umístila Kristýnka Pavlovičová, na 2. místě Jáchymek Rosypal a na 1. místě Johanka Gaudlová. Za starší to byl na 3. místě Filip Flídr, na 2. místě Michal Šveda a na 1. místě Honza Šveda. Nejmladším účastníkem se letos stal Filípek Ďuriš.

Tímto bych jménem svým i jménem Ádi Kusé ráda poděkovala všem, co se na přípravě a odehrávání stezky podíleli a děkujeme jim za veškerou pomoc. Bez vás bychom to nezvládli. Děkujeme! Chtěla bych poděkovat i všem dětem za účast a budeme se těšit zase za rok, doufáme, že alespoň v podobné účasti.

Veronika Lněničková

  

DĚTSKÝ DEN

V sobotu 13. června 2020 uspořádala obec Poříčí u Litomyšle ve spolupráci se všemi spolky naší obce den pro naše děti, který se uskutečnil na prostranství u kulturního domu za krásného slunného a teplého počasí. Společným nástupem dětí a přivítáním pana starosty ve 14 hod započalo zábavné odpoledne, které bylo rozděleno do dvou částí.

V té první části měly děti absolvovat úkoly na 9 připravených stanovištích, kde byly podle toho, jaký předvedly výkon, odměněny poříčskými korunami. Ty následně utratily v poříčském stánku za nejrůznější dobroty a jiné drobnosti. Předtím, než se děti vrhly na plnění úkolů na stanovištích, bylo každé dítě z naší obce obdarováno novým poříčským trikem a náramkem, jež měly dětem připomenout, že v letošním roce slaví naše obec své 30. narozeniny. Pitný režim mohly děti doplňovat ve stánku, kde měly zdarma limonádu a hlad mohly zahnat párkem v rohlíku.

V té druhé části čekalo na děti překvapení. V koňském spřežení taženém koněm Montym přijeli rytíř Brtník se svou dcerou Leontýnou, kteří nás navštívili, aby uvedli do života nově vybudovanou lanovou dráhu, umístěnou podél víceúčelového hřiště. A aby to neměly děti tak jednoduché, musely rytířovi slíbit, že budou s lanovkou slušně zacházet a nebudou ji ničit, aby jim vydržela co nejdéle. Potom rytíř Brtník klíčem pomyslně tuto novou atrakci pro děti odemkl, a tak mohla být hned dětmi otestována.

Opravdu velmi mile nás překvapila účast dětí, která byla rekordní, protože dorazilo kolem 90 dětí, což jsme opravdu nečekali. Děkujeme proto všem, kteří přišli strávit sobotní odpoledne ke kulturnímu domu. 

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

2. 6. 2020 -

25. 5. 2020 - VYVĚŠENÍ ČERNÉ VLAJKY DNE 26. 5. 2020

Vážení občané,

s ohledem na rozhodnutí vlády o finanční spoluúčasti i naší obce na tzv. kompenzačním bonusu a dále také na předpokládaný 20% pokles obecních příjmů jsme povinni Vás informovat o zastavení investic, které nebude možné v rámci kompenzace ztrát způsobených vyhlášením nouzového stavu v naší obci realizovat.

V následujících letech budeme pravděpodobně nuceni upustit od svých investičních záměrů, na které jsme v předchozích letech řádného hospodaření šetřili.
Věříme, že je třeba těm, kteří nemohli provozovat svoji živnost, pomoci a tuto formu podporujeme, nicméně věříme, že by pomoc měla jít pouze ze státního rozpočtu. Stát vyhlásil nouzový stav a obce nemohou náklady na kompenzaci těchto opatření nést. Bohužel vláda a paní ministryně Schillerová tento názor nezastává a v tuto chvíli se za nás postavilo Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, hejtmané a také Senát. Kompenzační bonus je již lidem hrazen, a proto samospráva, a tedy i naše obec ve skutečnosti už o finance přišla, nicméně teď je otázkou, zda Poslanecká sněmovna v úterý dopoledne 26. května 2020 bude tento nehezký trend dále rozšiřovat, nebo ho zastaví.

Pojďme se slzou v oku rozloučit s našimi investicemi, na které nejen v tomto roce, ale i v letech následujících nebudeme mít peníze. Přišlo to náhle a nečekaně. Po krátké, ale velmi zákeřné nemoci vláda rozhodla o krácení peněz pro obce a rozdělila je poškozeným. Následkem těchto událostí pak zemřely veškeré naděje pro realizaci plánovaných staveb obcí České republiky.

 

6. 5. 2020 - OZNÁMENÍ

Oznamujeme, že nově v obchodě s potravinami přijímáme platby platebními kartami.

24. 4. 2020 - OBJEDNÁVKY MASA

Obchod s potravinami Poříčí oznamuje, že je přijímá objednávky na čerstvé chlazené maso všech druhů.

30. 3. 2020 - 100 LET STÁTNÍ VLAJKY

Vzhledem ke složité situaci v naší zemi tak trochu zaniká jedno významné historické jubileum. Dne 30. března 1920 byla zákonem č. 252/1920, kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti, přijata naše státní vlajka v podobě, kterou všichni známe. A slaví dnes tak své 100. výročí. Jedná se o jeden ze symbolů naší samostatnosti a svrchovanosti, jejíž význam vyniká v obzvláště těžkých dobách a situacích, které bohužel momentálně všichni prožíváme.

Z výše uvedených důvod je proto dnes 30. 3. 2020 vztyčena naše státní vlajka před budovou obecního úřadu.

František Bartoš, starosta

16. PLES OBCE POŘÍČÍ U LITOMYŠLE

V pátek 6. 3. 2020 se uskutečnil v Kulturním domě v Poříčí 16. ples obce Poříčí u Litomyšle.

K tanci a poslechu hrála skupina Rytmik, na návštěvníky čekala bohatá tombola a hodnotné slosovatelné ceny. Se svým tanečním vystoupením se nám třikrát představila taneční skupina Scarlett, která za svá taneční čísla sklidila velký úspěch.

Před losováním hlavních cen nechybělo jako každý rok půlnoční překvapení, tentokrát v podání včeliček na písně Karla Gotta, na kterého bylo takto pěkně vzpomenuto. Vtipně a zároveň precizně podané vystoupení a skvěle vyladěné kostýmy byly odměněny bouřlivým potleskem. Poříčské plesové menu nabízelo výběr ze čtyř hlavních jídel a po půlnoci byla k dispozici i česnečka. Věříme, že se nám ples vyvedl a budeme se těšit zase za rok u dalšího plesu obce Poříčí u Litomyšle.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

SBĚR JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ

Od 1. 1. 2020 mají obce povinnost zajistit celoročně místo pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků dle novelizace vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

Kladnými přínosy sběru jedlých tuků a olejů jsou především ochrana potrubí kanalizací a čistíren odpadních vod, což se může jevit jako banalita, ale případné vylévání olejů do odpadu kanalizace zanáší a v extrémních případech může časem docházet ke snížení průtoku či dokonce ucpání potrubí, také k poškození technologií ČOV a s tím spojeným zvýšením nákladů na údržbu. Pozitivní je rovněž snížení objemu bioodpadů ukládaných na skládkách.

V naší obci můžete odevzdávat olej v plastových obalech (pet lahvích) každou středu od 16:00 do 19:00 na obecním úřadě v Poříčí nebo kdykoliv po individuální domluvě.

30. 12. 2019 - PŘEDSILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ

V pondělí 30. prosince 2019 připravila obec a kulturní komise Poříčí u Litomyšle v rámci oslav konce roku v pořadí již druhý předsilvestrovský ohňojstroj. Byla to vskutku krásná podívaná, která trvala zhruba 6 minut, a nenechalo si ji ujít odhadem až 200 lidí plus dalších několik, kteří pozorovali ohňostroj z jiných míst v obci. 

Připraveno bylo i drobné občestvení v podobě čočkové polévky a dalších dobrot.

Všechny fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

15. 12. 2019 - PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ

V neděli 15. 12. 2019 se v prostorách kulturního domu v Poříčí uskutečnilo tradiční předvánoční posezení. Místní děvčata si připravila taneční vystoupení a místní děti secvičily muzikál Rebelové.

Vánoční atmosféru dokreslily výborné vánoční nápoje a další dobroty. Při této příležitosti proběhlo vyhlášení celoroční soutěže o "Nej balkon, záhon, předzahrádku, ...", v rámci které byla za vítěze vyhlášena nemovitost čp. 25 v Poříčí pana Stanislava Schauera. 

Proběhlo i vyhlášení dětské celoroční soutěže, kdy všechny zúčastněné děti, které dospěly ke správnému znění tajenky, byly odměněny. Los pak přiřadil ve dvou kategoriích třem vylosovaným dětem hodnotnější ceny, ale nikdo neodešel s prázdnou.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

1. 12. 2019 - OBEC POŘÍČÍ U LITOMYŠLE PROVOZOVATELEM OBCHODU

Od 1. 12. 2019 je obec Poříčí u Litomyšle provozovatelem obchodu s potravinami a smíšeným zbožím v Poříčí čp. 12.

1. 12. 2019 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Tradiční rozsvícení vánočního stromu před Kulturním domem v Poříčí se konalo na první adventní neděli 1. prosince 2019.

U této příležitosti vystoupily děti z mateřské školy a nechyběly ani vánoční koledy. Promluvil i p. Josef Štorek a své verše přednesla Anna Faltysová. Děti si mohly ozdobit vlastní dětský stromeček a u něho mohly předat dopis Ježíškovi. Nakonec s pomocí andílka opět po roce společně rozsvítily krásný vánoční smrk u kulturního domu.

Všechny fotografie si můžete prohlédnout zde.

11. 11. 2019 - Hejtman Pardubického kraje přislíbil obci finanční podporu na právě započatou výstavbu nové požární zbrojnice.

Více informací.

30. 10. 2019 - Jsme na FACEBOOKu!

Navštivte oficiální facebookové stránky OBCE POŘÍČÍ U LITOMYŠLE a staňte se našimi fanoušky!